Sheet nhạc bài Bắc kim thang


HỢP ÂM


Bắc kim [F] thang cà lang bí [Dm] rợ
Cột qua [C] kèo là kèo qua [Dm] cột
Chú bán [F] dầu qua cầu mà [Am] té
Chú bán [Dm] ếch ở lại làm [Gm] chi
Con le [C] le đánh trống thổi [F] kèn
Con bìm [Bb] bịp thổi [C] tò tí [F] te [C] tò [F] te.