Sheet nhạc bài Bài ca sao

HỢP ÂM


1. Sao [C] Tua chín [F] cái (ối a) nằm [C] kề 
Thương [Em] em từ [Am] thuở mẹ [C] về với [Dm] cha [G]
Sao [C] Vua sáu [F] cái (ối a) nằm [C] xa 
Thương [Em] em từ [Am] thuở người [F] ra (ối [G] a) người [C] vào

Sao [F] Mơ sáu [Fm] cái (ối a) nằm [C] chầu 
Sao [F] Khuê [Ab] mấy cái (ối a) a nằm [C] đâu 

2. Sao [C] Khuê chín [F] cái (ối a) nằm [C] dài 
Thương [Em] em từ [Am] thuở tình [C] ngoài nghĩa [Dm] trong [G] 
Sao [C] Măng năm [F] cái (ối a) nằm [C] ngang 
Thương [Em] em từ [Am] thuở mẹ [F] mang (ối [G] a) đầy [C] lòng 

Sao [F] Vương dăm [Fm] cái (ối a) nằm [C] tròn 
Sao [F] Tư bốn [Ab] cái (ối a) nằm [C] vuông 

3. Sao [C] Đôi hai [F] cái (ối a) nằm [C] chồng 
Thương [Em] em từ [Am] thuở mẹ [C] bồng mát [Dm] tay [G]
Sao [C] Hoa [F] ba cái (ối a) nằm [C] xoay 
Thương [Em] em từ [Am] thuở được [F] vay (ối [G] a) nụ [C] cười 

Sao [F] Băng bay [Fm] vút (ối a) vào [C] đời 
Sao [F] Sa rơi [Ab] xuống (ối a) lòng [C] vui 

4. Sao [C] Băng ngã [F] xuống (ối a) gầm [C] trời 
Thương [Em] m từ [Am] thuở mẹ [C] ngồi nghĩ [Dm] xa [G] 
Sao [C] Sa rơi [F] xuống (ối a) vườn [C] hoa 
Thương [Em] em từ [Am] thuở người [F] ta (ối [G] a) lại [C] gần 

Sao [F] Hôm lấp [Fm] lánh (ối a) đầu [C] làng 
Sao [F] Mai láp [Ab] lánh (ối a) đầu [C] thôn 

5. Sao [C] Hôm le [F] lói (ối a) đầu [C] hè 
Thương [Em] em từ [Am] thuở em [C] về với [Dm] ai [G] 
Sao [C] Mai le [F] lói (ối a) ngọn [C] cây 
Thương [Em] em từ [Am] thuở về [F] xây (ối [G] a) tình [C] người 

Sao [F] Vân xa [Fm] tít (ối a) đầu [C] trời 
Sao [Em] Quanh cao [Ab] ngất (ối a) ngoài [C] khơi 

6. Sao [C] Vân muôn [F] cái (ối a) mịt [C] mùng 
Thương [Em] em từ [Am] thuở nghìn [C] trùng cách [Dm] chia [G] 
Sao [C] Quanh theo [F] gót (ối a) người [C] đi 
Thương [Em] em chỉ [Am] có trời [F] khuya (ối [G] a) nhìn [C] về 

Sao [F] ơi sao [Fm] hỡi (ối a) buồn [C] gì 
Sao [F] ơi sao [Ab] hỡi (ối a) buồn [C] chi