Sheet Nhạc Bài Giải Phóng Miền NamHỢP ÂM

Intro: [D][Am][D][Am][Bm][Em][Am][D][Em][D][C][Am][D][G][D][G]

Giải phóng miền [G] Nam, chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước
Diệt Đế quốc [Em] Mỹ, phá tan bè lũ bán [C] nước
Ôi xương [Em] tan máu [Am] rơi, lòng hận thù ngất [G] trời
Sông [D] núi bao nhiêu [G] năm cắt [D] rời
Đây Cửu Long [G] hùng tráng, đây Trường Sơn [Am] vinh quang
Thúc giục đoàn [C] ta xung phong đi giết [G] thù
Vai sát vai chung [D] một bóng [G] cờ

Vùng [D] lên! Nhân dân miền Nam anh [Am] hùng
Vùng [D] lên! Xông pha vượt qua bão [Am] bùng
Thề [Bm] cứu lấy nước [Em] nhà! Thề [Am] hy sinh đến [D] cùng
Cầm [G] gươm, ôm [Em] súng, xông [D] tới
Vận [C] nước đã đên [Am] rồi. Bình [D] minh chiếu khắp [G] nơi.
Nguyện xây non [D] nước sáng tươi muôn [G] đời

Xem nhiều hơn