Sheet nhạc bài Là tiếng xin vâng


HỢP ÂM1. Mẹ đứng [E7] đó dưới chân thập giá [Am] buồn 
Nhìn Giê-[Dm]su yêu thương sầu chứa [E7] chan
Niềm tha [Am] thiết cảm thông cùng con hiền 
Mẹ hiệp [Dm] thông [G] đau thương làm lễ [C] dâng. 

Mẹ đứng [E7] đó đớn đau về ngút [Am] ngàn 
Nhìn con [Dm] yêu Giêsu chịu đóng [E7] đinh 
Mẹ thương [Am] đến giúp con đời gian trần
Luôn xin [Dm] vâng [E7] bước theo Mẹ song [Am] hành. 

ĐK:
Xin cho [A] con luôn cùng Mẹ hy [C#m] sinh
Bước trên [A] đường đồng [E7] hành với ân [A] tình 
Xin cho [D] con luôn cùng Mẹ hiến [A] dâng
Trọn cuộc [C#m] đời là [E7] những tiếng xin [A] vâng.

2. Chiều hoang [E7] tím dưới chân thập giá [Am] sầu
Mẹ hiệp [Dm] thông trong muôn ngàn đớn [E7] đau
Nhìn thương [Am] mến chắt chiu buồn đau nào 
Lệ sầu [Dm] rơi [G] tâm tư tròn dấu [C] yêu. 

Mẹ lặng [E7] lẽ đứng bên thập giá [Am] buồn
Niềm đau [Dm] thương muôn châu lệ ứa [E7] tuôn 
Nguyện Mẹ [Am] hãy giúp con đời gian trần
Luôn xin [Dm] vâng [E7] sống theo Mẹ vẹn [Am] tròn. 

ĐK:
Xin cho [A] con luôn cùng Mẹ hy [C#m] sinh
Bước trên [A] đường đồng [E7] hành với ân [A] tình 
Xin cho [D] con luôn cùng Mẹ hiến [A] dâng
Trọn cuộc [C#m] đời là [E7] những tiếng xin [A] vâng.

3. Đường con [E7] bước muốn theo Mẹ suốt [Am] đời 
Dù hy [Dm] sinh đau thương về khắp [E7] nơi
Đường đi [Am] tới bước theo Mẹ trong đời 
Để cùng [Dm] theo [G] Giêsu ngàn nẻo [C] khơi. 

Đời con [E7] đó bước đi cùng với [Am] người 
Mẹ yêu [Dm] ơi xin theo Mẹ mãi [E7] thôi
Đường thập [Am] giá sống tử đạo mỗi ngày
Cho con [Dm] theo [E7] với ân tình diệu [Am] vời.

ĐK:
Xin cho [A] con luôn cùng Mẹ hy [C#m] sinh
Bước trên [A] đường đồng [E7] hành với ân [A] tình 
Xin cho [D] con luôn cùng Mẹ hiến [A] dâng
Trọn cuộc [C#m] đời là [E7] những tiếng xin [A] vâng.