Sheet Nhạc Bài Nam Bộ Kháng Chiến

HỢP ÂM


Mùa thu [Dm] rồi ngày hăm ba
Ta đi [Dm] theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời lời hoan [C] hô dân quân nam
Nhịp chân tiến lên trận [Dm] tiền

Thuốc súng [Dm] kém, chân đi [F] không
Mà lòng [G] người giàu lòng vì [Dm] nước
Nóp với giáo mang ngang [F] vai
Nhưng thân [Gm] trai nào kém oai [Dm] hùng

Cờ thắm tung bay ngang [F] trời sao vàng xao [A] xuyến
Khắp nơi bưng [Bb] biền, một [Am] lòng nguyện với tổ [Dm] tiên

Thề [Bb] quyết thắng quân ngoại [Dm] xâm
Ta đem [F] thân ta liều cho [Dm] nước
Ta đem [F] thân ta đền ơn trước
Muôn thu [Gm] sau lưu tiếng anh [Am] hào
Người dân [Bb] Việt lắm chí [Dm] cao

Thề [Bb] quyết chống quân gian [Dm] tham
Ta đem [F] thân ta liều cho [Dm] nước
Ta đem [F] thân ta đền ơn trước
Xây giang [Gm] sơn hạnh phúc muôn [Am] đời
Nền độc [Bb] lập khắp nước [Dm] nam