Sheet Nhạc Bài Nếu Chúa Là


HỢP ÂM


1. [Am] Nếu Chúa là mặt trời, con [F] mong làm trái [C] đất
[Dm] Nếu Chúa là trái [F] đất, con [Am] muốn làm vầng [Dm] trăng
Làm vầng [G] trăng xoay quanh trái [F] đất
Làm trái [C] đất xoay [G] quanh mặt [Am] trời

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây

2. [Am] Nếu Chúa là mẹ hiền, con [F] mong làm em [C] bé
[Dm] Nếu Chúa là suối [F] mát, con [Am] muốn làm đàn [D] nai
Làm đàn [G] nai luôn mong suối [F] mát
Làm em [C] bé luôn [G] mong mẹ [Am] hiền

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây

3. [Am] Nếu Chúa là ngọn triều, con [F] mong làm chiếc [C] bách
[Dm] Nếu Chúa là cánh [F] gió, con [Am] muốn làm làn [Dm] mây
Làm làn [G] mây trôi theo cánh [F] gió
Làm chiếc [C] bách trôi [G] theo ngọn [Am] triều

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây

4. [Am] Nếu Chúa là bụi hồng, con [F] mong làm cánh [C] bướm
[Dm] Nếu Chúa là khóm [F] cúc, con [Am] muốn làm bầy [Dm] ong
Làm bầy [G] ong say hương khóm [F] cúc
Làm cánh [C] bướm say [G] hương bụi [Am] hồng

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây